KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI MÔN NĂNG KHIẾU TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

  1. Thời gian: Ngày 03, 04 tháng 8 năm 2021
  2. Địa điểm: Trường Đại học Quảng Bình