KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 NĂM 2019 (Đợt 3)

Thời gian, địa điểm thi tuyển: (DỰ KIẾN)
Ngày 07, 08 tháng 12 năm 2019 tại Giảng đường A1 – Trường Đại học Quảng Bình