Thông báo tuyển sinh đại học hệ Liên thông, Văn bằng 2 năm 2018– đợt 3

Trường Đại học Quảng Bình thông báo tuyển sinh đại học hệ Liên thông, Văn bằng 2 năm 2018– đợt 3 như sau:

ThongbaoTSdot3 2018