TIẾP TỤC XÉT TUYỂN HỌC BẠ VÀO ĐH, CĐ CHÍNH QUY NĂM 2020

1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành.
2. Phạm vi tuyển sinh
– Các ngành đào tạo giáo viên chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình.
– Các ngành đào tạo khác tuyển sinh trong cả nước.
Thông báo chi tiết: