KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 NĂM 2019 (Đợt 2)

Thời gian, địa điểm thi tuyển:
Ngày 05, 06 tháng 10 năm 2019 tại Giảng đường A1 – Trường Đại học Quảng Bình