KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 NĂM 2021

Thời gian, địa điểm thi tuyển:
– Thời gian: Ngày 10, 11 tháng 4 năm 2021.
– Địa điểm: Giảng đường C – Trường Đại học Quảng Bình.