SƠ ĐỒ ĐỊA ĐIỂM THI, DANH SÁCH PHÒNG THI, QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÍ SINH THI MÔN NĂNG KHIẾU

Thí sinh tham gia dự thi chú ý thực hiện đúng thông điệp “5K” của Bộ Y tế đã khuyến cáo!!!

*  SƠ ĐỒ ĐỊA ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU
– Ngành giáo dục Mầm non: Tại giảng đường C (Xem chi tiết tại sơ đồ )
– Ngành giáo dục Thể chất: Tại sân bãi gần giảng đường C (Xem chi tiết tại sơ đồ )

DANH SÁCH THI SINH TẠI PHÒNG THI 01
Thí sinh lưu ý xem thông tin số báo danh, phòng thi để vào đúng phòng tập trung thí sinh như sơ đồ đã bố trí.

DANH SÁCH THI SINH TẠI PHÒNG THI 02
Thí sinh lưu ý xem thông tin số báo danh, phòng thi để vào đúng phòng tập trung thí sinh như sơ đồ đã bố trí.

DANH SÁCH THI SINH TẠI PHÒNG THI 03
Thí sinh lưu ý xem thông tin số báo danh, phòng thi để vào đúng phòng tập trung thí sinh như sơ đồ đã bố trí.

DANH SÁCH THI SINH TẠI PHÒNG THI 04
Thí sinh lưu ý xem thông tin số báo danh, phòng thi để vào đúng phòng tập trung thí sinh như sơ đồ đã bố trí.

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI BAN COI THI VÀ THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI NĂNG KHIẾU