THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY KHÓA 63 TUYỂN SINH NĂM 2021, ĐỢT 1

Căn cứ Kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Quảng Bình;
Căn cứ Kế hoạch và Chương trình đào tạo năm học 2021 – 2022, ngày 19 tháng 8 năm 2021 Nhà trường đã có thông báo cho sinh viên hệ chính quy khóa 63, tuyển sinh năm 2021, đợt 1, cụ thể:
-Sinh viên nhập học: từ ngày 25/8 đến ngày 10/9/2021;
-Sinh viên học tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học: từ ngày 13/9 đến
ngày 24/9/2021;
-Học văn hóa: từ ngày 11/10/2021.
Nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Nhà trường thông
báo tạm hoãn kế hoạch học tập cho sinh viên hệ chính quy khóa 63, tuyển sinh năm 2021, đợt 1 đến khi có thông báo mới.