Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023

NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG TÁC XÃ HỘI ; TRIẾT HỌC

CTXH TRIET HOC

NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC HỌC

GIAO DUC HOC

NGÀNH ĐÀO TẠO: KHOA HỌC MÁY TÍNH ; QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HOC MAY TINH QL CNTT

NGÀNH ĐÀO TẠO: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN

LL VA PP DAY HOC BO MON TOAN

NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ GIÁO DỤC

QUAN LY GD

NGÀNH ĐÀO TẠO: VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN

VAT LY LY THUYET VA VAT LY TOAN